اشتفان انگل

اشتفان انگل

دربارهء پیدایش کشورهای جدید امپریالیستی

ت حلی ل پید ایش و تکام ل ی کس ری ا ز کوشرھ ا ی جدی د ا مپر یالیس تی ض رور ی گ شتھ ا ست ، ز یارای ن پدیدهء جدید ، ساخ تار تا کون نی س یمساتمپر یالیس تی جھ ان رباھ طو ر م ث ؤری ز یرسوئ ا ل میب د