اشتفن انگل

اشتفن انگل

پيروزی های فناناپذیر در امر ساختمان سوسياليسم

مستخرجی از کتاب سپيده دم انقلاب جهانی سوسياليستی